علوم تجربی سوم راهنمایی
تدریس معلم

به چندستاره نزدیک هم درآسمان شب که باهم شکل خاصی رادرذهن ماتداعی می کنند.موارداستفاده ازصورت های فلکی:1-پیداکردن جهت درآسمان شب2-اگرامشب بخواهیم ستاره ای رارصدکنیم ابتداموقعیت آن رانسبت به یک صورت فلکی می سنجیم6-ماه بعدبرای پیداکردن همان ستاره بایدابتداصورت فلکی راپیداکنیم ستاره درهمان موقعیت است، مادرآسمان88صورت فلکی داریم.           
سه شنبه 20 دی 1390برچسب:, :: 5:18
علی شاه حسینی

ازروش مثلث بندی استفاده می کنیم.به این صورت که زاویه یاب روی زمین زاویه ستاره وزمین وماه رابدست می آورد.زاویه یاب روی کره ماه زاویه ستاره ها،ماه وزمین رابدست می آورد.سپس برروی یک خط38/16cmبامقیاس1ده هزارکیلومتردوزاویه رسم می کنیم.مثلثی به دست می آیدکه باخط کش اندازه وساق آن رابدست آوریم.باتوجه به مقیاس اندازه واقعی نقشه.           
سه شنبه 20 دی 1390برچسب:, :: 5:5
علی شاه حسینی

درشب نورهرستاره به رنگی دیده می شود،اگرنورستاره ای قرمزدیده شوددمای سطح آن3000درجه است وجزءستارگان سردمحسوب می شود.

اگرزرددیده شوددمای سطح آن 6000درجه است وجزءستارگان نسبتاداغ است.

اگرستاره آبی دیده شددمای سطح آن20ت35هزاردرجه استوجزءستارگان بسیارداغ است.

ترکیب ستاره:هرستاره درجوش عناصری داردکه هنگامی که نورستاره می خواهدازآن خارج شودتعدادی ازفرکانس های نورستاره جذب عناصر جوستاره می شوندبنابراین اگرماطیف نورستاره رابه دست بیاوریم(به وسیله طیف نگار)درطیف خطوط تیره ای دیده می شودکه برای آن که بفهمیم مربوط به چه عناصری است بایدطیف ستاره راباطیف تک تک عناصر مقاسه کنیم.           
سه شنبه 20 دی 1390برچسب:, :: 1:27
علی شاه حسینی

قطعات سنگی که به دورسیارات می چرخند.

زمین یک قمرداردکه قطرآن یک چهارم زمین است مدارشانازغرب به شرق(مخالف ساعت)می چرخند(درمداربیضی شکل)

عطاردوزهره قمرندارند.

نکته:ماه هرشب 50دقیقه دیرترطلوع می کند.           
سه شنبه 20 دی 1390برچسب:, :: 1:20
علی شاه حسینی

اجرام آسمانی ازجنس غبارویخ وهسته های فلزی که بامسیربیضی شکل به دورخورشیددرحال چرخش اند.این دنباله دارهاجایی دربین سیاره های خارجی قرارداند.

هنگامی که به خورشیدنزدیک می شوندوهسته داغ شده یخ چسبیده به آن تصعیدشده باانفجارقطعات یخ رابه فضا پرتاب می کنندودنباله دارهارابه وجودمی آورند.دنباله دارهاهمیشه درجهت مخالف خورشیداشت.           
سه شنبه 20 دی 1390برچسب:, :: 1:10
علی شاه حسینی

قطعات سنگی هستندکه بین مریخ ومشتری قراردارندودرحال چرخش اند.تعدادآن هابی شماراست وحاصل تشکیل نشدن یک سیاره می باشند.

اگرسیارک هاازجای خودخارج شده ودرفضابه حرکت درآیندبه آن هاشهاب سنگ می گوییم.گاهی شهاب سنگ هادر مسیرحرکت خوددرجاذبه زمین قرارگیرندباسرعت 40کیلومتربرثانیه باجوزمین برخوردمی کندومی سوزند.به نورحاصل از سوختن شهاب سنگ ها(سیارک ها)شهاب می گوییم.

جنس سیارک هاآهن یاسیلیکات.سیلیکات:ترکیب اکسیژن وسیلیسیم(وآهن(فلز))           
سه شنبه 20 دی 1390برچسب:, :: 1:1
علی شاه حسینی

تنها ستاره منظومه شمسی است که73%آن هیدروژن است،25%هلیوم،دمای سطح آن6000درجه است.دمای داخلی 15میلیون است،چگالیش160درجه.برروی خورشیدمناطق سردتری وجودداردکه به آن لکه های خورشیدی می گویندکه تیره رنگ اند.           
سه شنبه 19 دی 1390برچسب:, :: 23:56
علی شاه حسینی

%80گازهیدروژن،15%هلیومو5%عناصردیگرمانند:نیتروژن،اکسیژن،کربن،سیلسیم،آلومینیم،منیزیم وآهن.

اجزای منظومه شمسی:سیارات:الف:سیارات داخلی(زمین مانند):حرکت سیارات به دورخورشیدبرخلاف جهت عقربه های ساعت است.فقطدوسیاره زهره وپلوتون برخلاف بقیه سیارات ازشرق به غرب می چرخند.سیارات زمین مانند عبارت انداز:1-عطارد3-زهره3-زمین4-مریخ.ویژگی های سیارات داخلی:1-همگی ازسنگ وفلزاند،جامداند،کوچک اند، اتمسفررقیق دارند،سرعت زیادی دارند،چگالی آن هازیاداست.

قسمت ب:سیارات خارجی(مشتری مانند):1-مشتری2زحل3-اورانوس4-نپتون.ویژگی های سیارات خارجی:1-همگی بزرگ اند2-ازجنس مایع وگازویخ اند3-چگالیشان کم است4-سرعت کمی دارند5-اتمسفرشان غلیظ است.           
دو شنبه 19 دی 1390برچسب:, :: 23:41
علی شاه حسینی

10میلیاردسال پیش کهکشان راه شیری به وجودآمد.یکی ازستارگان بزرگ کهکشان راه شیری5میلیاردسال

قبل منفجرشد.ازانفجارآن ابری ازسنگ وگازوغباربه وجودآمد.یکی ازبزرگترین سنگ های آن شروع به جمع آوری گازهای اطرافش کردوچنان منقبض وداغ شدکه تبدیل به ستاره ای به نام خورشیدشد.دراطراف آن8سیاره باتعدادی قمرودنباله دارهابه وجودآمدند.           
دو شنبه 19 دی 1390برچسب:, :: 23:1
علی شاه حسینی

1-ورقه های دورشونده.اتفاق:دوورقه ازهم دورمی شوند(فقط دراقیانوس هااتفاق می افتد)وپوسته شکاف برمی دارد.

پدیده های حاصل ازاین حرکت:1-زلزله2-آتش فشان3-ایجادپوسته جدیداقیانوسی4-ایجادرشته کوه های میان اقیانوسی

5-جزایرمیان اقیانوسی.

2-ورقه های نزدیک شونده:سه حالت به وجودمی آید:حالت الف:برخورددوورقه اقیانوسی اتفاق:یکی ازورقه هابه زیر

دیگری فرومی رود.پدیده های حاصل ازاین حرکت:1-زلزله2-ایجاددرازگودال عمیق اقیانوسی.3-ازبین رفتن پوسته زمین در

نرم کره4-آتش فشان کف اقیانوسی5-ایجادجزایرقوسی شکل مانندفیلیپین.

حالت ب:برخوردیک ورقه اقیانوسی به ورقه قاره ای اتفاق:ورقه اقیانوسی به زیرورقه قاره ای می رود.پدیده ها:1-زلزله

2-ایجاددرازگودال عمیق اقیانوسی3-آتش فشان درکوه های قاره4-ازبین رفتن پوسته اقیانوسی درنرم کره.

حالت ج:برخورددوورقه قاره ای:اتفاق:هیچ کدام به زیریکدیگرفرونمی رودبلکه درهم فشرده می شوند.پدیده ها:1-زلزله

2-ایجادکوه های بلندرسوبی3-ورقه های لغزنده.اتفاق:ورقه هاهم دیگررامی ستایند.پدیده:زلزله های شدیدمداوم.           
دو شنبه 19 دی 1390برچسب:, :: 22:31
علی شاه حسینی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ


oloometajrobi3x
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان علوم تجربی سوم راهنمایی و آدرس oloometajrobi3x.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 15
بازدید هفته : 133
بازدید ماه : 467
بازدید کل : 38837
تعداد مطالب : 46
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1

<-PollName->

<-PollItems->مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

تعبیر خواب آنلاین


فال حافظ


فال امروز


فال انبیاء

فال انبیاء


استخاره آنلاین با قرآن کریم

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت


جاوا اسكریپت


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
تماس با ما

Pichak go Up

.

Digital Clock - Status Bar

شکلکـ های فـرنـوش